Close Elements of methane balance in bottom sediments of the Sevastopol water area,
Malakhova, T. V., V. N. Egorov, L. V. Malakhova, N. V. Pimenov (2012) (2012),
Ecological Safety, 26, 1 p. 217–230