Close Doppler spectrum of microwave signal backscattered by sea surface at small incidence angles,
Karaev, V. Y., Y. A. Titchenko, E. M. Meshkov, M. A. Panfilova, M. S. Ryabkova (2019) (2019),
Sovremennye Problemy Distantsionnogo Zondirovaniya Zemli iz Kosmosa, 16 p. 221–234,
10.21046/2070-7401-2019-16-6-221-234.