Close Analysis of Mesoscale eddies in the Lofoten Basin based on satellite altimetry,
Zinchenko, V. A., S. M. Gordeeva, et al. (2019) (2019),
Fundamentalnaya i Prikladnaya Gidrofzika, 12, 3 p. 46–54,
10.7868/S2073667319030067.