Close Oceanic Cryolithogenesis,
Khimenkov, A. N., A. V. Brushkov (2003) (2003),
336 pp.