Close ,
Blazhchishin, A. I. (1976) (1976),
Geology of the Baltic Sea (Gudelys V. K., Yemelyanov E. M. (Eds.) p. 117–130