Close Hydrodynamic aspects of the Novorossiysk bora episodes in 2012–2013,
Shestakova, A. A., K. B. Moiseenko, P. A. Toropov (2015) (2015),
Izvestiya. Atmospheric and Oceanic Physics, 51, 5 p. 534–545,
10.1134/S0001433815040118.