Close Nonlinear multilayer model of flow around an arbitrary profile,
Kozhevnikov, V. N., M. K. Bedanokov (1993) (1993),
Izvestiya. Atmospheric and Oceanic Physics, 29, 6 p. 780–792