Close Modeling of the Novorossiysk bora,
Efimov, V. V., V. S. Barabanov (2013) (2013),
Meteorology and Hydrology, 3, 3 p. 171–176,
10.3103/S1068373913030059.