Close Modern vertical motions of the Earth's crust,
Zakharov, V. S. (2006) (2006),
Sovremennye Global'nye Izmeneniya Prirodnoi Sredy p. 626–643