Close Strukturnyj Tipomorfizm Glinistykh Mineralov Osadochnykh Razrezov i Kor Vyvetrivaniya,
Solotchina, E. P. (2009) (2009),
236 pp.