Close Mestorozhdeniya sapropelevykh zalezhej Novosibirskoj oblasti,
Roslyakov, N. A., V. D. Strakhovenko, A. I. Syso (2013) (2013),
Razvitie Mineral'no-Syr'evoj Bazy Sibiri p. 273–276