Close Osobennosti raspredeleniya radionuklidov v oz. Sarbalyk (Barabinskaya ravnina),
Ovdina, E. A., et al. (2016) (2016),
Materialy V Mezhdunarodnoi konferentsii Radioaktivnost' i radioaktivnye elementy v srede obitaniya cheloveka p. 475–477