Close Prirodnye Resursy Novosibirskoj Oblasti,
Bejrom, S. G., I. P. Vasil'ev, I. M. Gadzhiev (1986) (1986),
215 pp.