Close Recognition. Mathematical methods. Software system. Practical applications.,
Zhuravlev, Yu. I., V. V. Ryazanov, O. V. Sen'ko (2006),
159 pp.