Close Diurnal and Longitudinal Variations in the Earth's Ionospherein the Period of Solstice in Conditions of a Deep Minimum of Solar Activity,
Klimenko, M. V., V. V. Klimenko, F. S. Bessarab, I. E. Zakharenkova, A. M. Vesnin, K. G. Ratovsky, I. A. Galkin, Iu. V. Chernyak, Yu. V. Yasyukevich (2016),
Kosmicheskie Issledovaniya, 54, 1 p. 10–22