Close Origin of the pegmatite zoning,
Tkachev, A. V. (1994),
Otechestvennaya Geologiya, 7 p. 52–58