Close Volni v Stratifitsirovannikh Sredakh,
Bulatov, V. V., Yu. V. Vladimirov (2015a),
735 pp.