Close Wave Dynamics of Stratified Mediums,
Bulatov, V. V., Yu. V. Vladimirov (2012),
584 pp.