Close Neogene Key Sections of the Eastern Paratethys (Taman Peninsula),
Popov, S., A. Zastrozhnov (1998),
20 pp.