Close Avariynyye Situatsii v Burenii,
Zalivin, V. G., A. G. Vakhromeyev (2016),