Close Organicheskaya Geokhimiya Naftidov Vostoka Sibirskoy Platformi,
Kashircev, V. A. (2003),