Close Gazovyye Gidraty,
Byk, S.., Yu. Makogon, V. Fomina (1980),