Close Modelling of cyclic collapse of rocks at mining with sequential damage accumulation,
Pavlova, L. D., V. N. Fryanov (2004),
Izvestiya Tomskogo Politechnicheskogo Universiteta, 307 p. 76–79