CloseIntegration of heterogeneous data in solving the tasks of investigation of natural ecosystems,
Zhizhimov, O. L., Yu. I. Molorodov, I. A. Pestunov, V. V. Smirnov, A. M. Fedotov (2011),
Bulletin of Novosibirsk State University, 9, 3, 67.